មន្តគាថាស្នេហ៍សារិកា

មន្តគាថាសារិកា
មន្តគាថាស្នេហ៍សារិកា
១- ឧម សារិកាលិនថោង ឯហិ ចិត្តំ បិយំ មម នហិ ចិត្តំ បិយំ មម។៚ (សូត្រ ៣ ចប់)
២- ឧរុតុតត មម ឯហិ សារិកាយោ (សូត្រ៣ចប់)
៣- ពុទ្ធំ ជីវ្ហាសិមោមម ធម្មំ ជីវ្ហាសិមោមម សង្ឃំ ជីវ្ហាសិមោមម។៚ (សូត្រ៣ចប់)
៤- សារិកាកែវវ៉ើយ ហៃនាងសារិកា (ឈ្មោះ) នាងមកអាយរា ចរចារនឹងអញ អរិន្តិ មហាសុថោអរិន្តិ។៚(សូត្រ៣ចប់)
*ភាវនាមន្តគាថានេះ មុននិយាយទៅកាន់គេនោះគេនឹងស្រឡាញ់ចូលចិត្តយើងហោង៕

Loading...

វិធីរំដោះគ្រោះ ៣ យ៉ាង ដែលបងប្អូន អាចធ្វើដោយខ្លួនឯង
ប្រភព៖ មន្តអាគមន៍ខ្មែរ

Loading...
-->