របៀប​​ហាត់​ប្រាណ ដើម្បី​ឲ្យ​ត្រូវ​តាម​វ័យ

របៀបហាត់ប្រាណ ដើម្បីឲ្យត្រូវតាមវ័យ

ដើម្បីឲ្យមានសរីរាង្គកាយ ទាក់ភ្នែក ទាក់អារម្មណ៍ របស់ស្រ្តី ជាទីបំផុតនោះ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត  CatenateXCoborryអ្នកជំនាញខាងហាត់ប្រាណ បានផ្តល់នូវកម្មវីធីហាត់ប្រាណ សម្រាប់ឲ្យសុភាពបុរស យកទៅអនុវត្តន៍ដូចមាន នៅក្នុងតារាងសង្ខេបខាងក្រោមៈ

– ហែលទឹក១២នាទីៈ

អាយុ             ល្អ                 វិសេស

២៥ឆ្នាំ           ៦០០ម៉ែត្រ     ៧០០ម៉ែត្រ

៣៥ឆ្នាំ          ៥៥០ម៉ែត្រ     ៦៥០ម៉ែត្រ

៤៥ឆ្នាំ           ៥០០ម៉ែត្រ     ៦០០ម៉ែត្រ

Loading...

រត់ ២.៥គីឡូម៉ត្រៈ

អាយុ            ល្អ                    វិសេស

២៥ឆ្នាំ           ១២នាទី          ១០.៤០នាទី

៣៥ឆ្នាំ          ១២.៣០នាទី   ១១នាទី

៤៥ឆ្នាំ           ១៣នាទី          ១១.៣០នាទី

អង្គុយងើបៈ

អាយុ            ល្អ                 វិសេស

២៥ឆ្នាំ         ៤២ដង         ៥២ដង

៣៥ឆ្នាំ        ៤០ដង          ៤៩ដង

៤៥ឆ្នាំ         ៣៧ដង        ៤៧ដង

ប្រភព ៖ khmertalking

Loading...
-->