កម្រង​រូបភាព៖ «ការថ្លែង​សុន្ទរកថា​ចុងក្រោយ​​របស់​ប្រធានាធិបតី​ អូបាម៉ា នៅទីក្រុង​ Chicago»

ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយដើម្បីលាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ នៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ក្នុងទីក្រុង Chicago នៅថ្ងៃអង្គារ។ លោកបានថ្លែងអំពីស្នាដៃជាច្រើនរបស់លោកក្នុងរយៈពេល៨ឆ្នាំដែលលោកបានកាន់ដំណែងនិងបានជំរុញប្រជាជនឲ្យនៅតែចូលរួមជាមួយសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីសហរដ្ឋអាមេរិក។

Loading...
ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា កំពុងចុះពីយន្តហោះទ័ពជើងអាកាសនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ O'Hare ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។
ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា កំពុងចុះពីយន្តហោះទ័ពជើងអាកាសនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ O’Hare ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។

 

ហាងមួយបានសរសេរសញ្ញាបិទនៅមាត់បង្អួចថា «អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា» ដែលបានឈប់សម្រាកនៅជិតហាងនោះពេលលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិធីថ្លែងសុន្ទរកថាចុងក្រោយនៅទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។
ហាងមួយបានសរសេរសញ្ញាបិទនៅមាត់បង្អួចថា «អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា» ដែលបានឈប់សម្រាកនៅជិតហាងនោះពេលលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិធីថ្លែងសុន្ទរកថាចុងក្រោយនៅទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។

 

ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ាបោយដៃនៅពេលដែលលោកបានមកដល់សណ្ឋាគារ McCormick Place ដើម្បីផ្តល់សេចក្តីថ្លែងលាចុងក្រោយនៅ Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។
ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ាបោយដៃនៅពេលដែលលោកបានមកដល់សណ្ឋាគារ McCormick Place ដើម្បីផ្តល់សេចក្តីថ្លែងលាចុងក្រោយនៅ Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។

 

ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា ផ្តល់សេចក្តីថ្លែងលាចុងក្រោយនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។
ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា ផ្តល់សេចក្តីថ្លែងលាចុងក្រោយនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។

 

ពីឆ្វេងគឺលោក អនុប្រធានាធិបតី Joe Biden អ្នកស្រី Jill Biden និងស្រ្តីទី១ អ្នកស្រី Michelle Obama និងនាង Malia Obama កំពុងស្តាប់ការថ្លែងលាចុងក្រោយរបស់ប្រធានាធិបតីនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។
ពីឆ្វេងគឺលោក អនុប្រធានាធិបតី Joe Biden អ្នកស្រី Jill Biden និងស្រ្តីទី១ អ្នកស្រី Michelle Obama និងនាង Malia Obama កំពុងស្តាប់ការថ្លែងលាចុងក្រោយរបស់ប្រធានាធិបតីនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។

 

ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា កំពុងធ្វើសេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។
ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា កំពុងធ្វើសេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។

 

សមាជិកដែលកំពុងចូលរួមកំពុងស្តាប់សេចក្តីថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ានៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។
សមាជិកដែលកំពុងចូលរួមកំពុងស្តាប់សេចក្តីថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ានៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។

 

ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា កំពុងធ្វើសេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។
ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា កំពុងធ្វើសេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។

 

ស្រ្តីទី១ អ្នកស្រី Michelle Obama និងកូនស្រីនាង Malia ផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកខណដែលពួកគេស្តាប់ ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា កំពុងធ្វើសេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។
ស្រ្តីទី១ អ្នកស្រី Michelle Obama និងកូនស្រីនាង Malia ផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកខណដែលពួកគេស្តាប់ ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា កំពុងធ្វើសេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។

 

ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា បោយដៃទៅកាន់ទស្សនិកជនពេលលោកកំពុងធ្វើសេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។
ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា បោយដៃទៅកាន់ទស្សនិកជនពេលលោកកំពុងធ្វើសេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។

 

អនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ឡើងទៅកាន់វេទិកាជាមួយ ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។
អនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ឡើងទៅកាន់វេទិកាជាមួយ ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយរបស់លោកប្រធានាធិបតីនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។

 

ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា ត្រូវបានអោបក្រសោបដោយស្រ្តីម្នាក់ក្នុងចំណោមហ្វូងទស្សនិកជនខណដែលលោកកំពុងស្វាគមន៍ពួកគេបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។
ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា ត្រូវបានអោបក្រសោបដោយស្រ្តីម្នាក់ក្នុងចំណោមហ្វូងទស្សនិកជនខណដែលលោកកំពុងស្វាគមន៍ពួកគេបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងរបស់លោកនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។

 

ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា ជូតទឹកភ្នែកពេលលោកកំពុងធ្វើសេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។
ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា ជូតទឹកភ្នែកពេលលោកកំពុងធ្វើសេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។

 

ស្រ្តីទី១ អ្នកស្រី Michelle Obama និងកូនស្រី Malia ឡើងទៅកាន់វេទិកាជាមួយប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា រួមទាំងលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden និងភរិយា Jill Biden បន្ទាប់ពីលោកអូបាម៉ាបានបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។
ស្រ្តីទី១ អ្នកស្រី Michelle Obama និងកូនស្រី Malia ឡើងទៅកាន់វេទិកាជាមួយប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់ អូបាម៉ា រួមទាំងលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden និងភរិយា Jill Biden បន្ទាប់ពីលោកអូបាម៉ាបានបញ្ចប់សេចក្តីថ្លែងចុងក្រោយនៅសណ្ឋាគារ McCormick Place ទីក្រុង Chicago កាលពីថ្ងៃទី១០ មករា ២០១៧។

ដោយ៖ ម្លិះ ទុំ
ប្រភព៖ VOA

Loading...
-->